Events i Charlottehaven

1. Medlemskab
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Startpakken skal afvikles indenfor de 3 første måneder af medlemskabet. Startpakken er valgfri ved gentegning indenfor 12 måneder efter forrige medlemskabs ophør. For at undgå at komme på venteliste skal kontant medlemskaber fornys inden udløb.

2. Regler for at sætte sit medlemskab i bero
Meddelelse om bero kan kun ske ved personligt fremmøde eller fremsendelse af email til fitness@charlottehaven.com. Alle medlemskaber kan sættes i bero i op til 3 måneder (på12 måneder), dog minimum 14 dage ad gangen. Klippekort: Kan ikke sættes i bero. Ved tvivl om hvorvidt bero har fundet sted, er det til enhver tid medlemmets ansvar at bevise dette med kvittering. Medlemskabet kan ikke stilles i bero i opsigelsesperioden. Berosættelse koster 100 kr.

3. KORTAftale
Med en KORT aftale vil betalingen for dit medlemskab automatisk blive trukket direkte på din bankkonto den 1. hver måned via dit betalingskort. Det er dit ansvar at opdatere eventuelle nye kortinfo.

4. Klippekort
1 klip gælder som et dagskort, dvs. adgang til alle faciliteter og hold ELLER squash én gang på samme dag. Klippekorts-kunder opnår ikke medlemsrabatter. Et klippekort er gyldigt 12 måneder efter køb.

5. Prisændringer
Charlottehaven Health Club forbeholder sig ret til at ændre i de nuværende priser, med mindst 3 måneders skriftlig varsel.

6. Opsigelse af medlemskab
Medlemskaber skal opsiges senest den sidste dag i måneden for at ophøre løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal ske skriftligt til Charlottehaven Health Club på fitness@charlottehaven.com. Ved kontantmedlemskaber, vil det refunderede beløb vil blive udregnet ud fra et 11 måneders medlemskab og ikke på den rabatterede 12 måneders pris. Ved tvivl om hvorvidt opsigelse har fundet sted, er det til enhver tid medlemmets ansvar at bevise dette med kvittering for opsigelsen. Medlemskabet kan ikke opsiges i en beroperiode.

7. Helbredstilstand og ansvar
Medlemmer er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand tillader, at de deltager i de tilbudte aktiviteter. Træning i centret foregår på eget ansvar.

8. Husregler
Alle medlemmer skal tjekke ind ved ankomst. Ved træning skal alle medlemmer og gæster benytte indendørs træningstøj og sko. Der skal benyttes håndklæde ved træning i maskinerne og på hold. Alt udstyr tørres af efter endt brug med dertil ophængte papirhåndklæder og desinfiktionsmiddel. På squashbanen må der ikke benyttes sko med sorte eller meget mørke såler. Badning er påkrævet inden brug af pool. badehætte skal bæres af alle, uanset hårpragt.

9. Afmelding af holdreservationer
Afbud til hold skal senest 2 timer før. Ved for sen afmelding opkræves et gebyr på kr. 30 for KORTAftale-medlemskaber og for kontantmedlemskaber fratrækkes 2 dage. For klippekort- medlemmer koster det et klip.

10. Bortvisning
Charlottehaven Health Club forbeholder sig retten, til at bortvise medlemmer og gæster uden nærmere angivelse af årsag. I disse tilfælde refunderes uudnyttede forudbetalte kontingenter med mindre, der er tale om grov misligholdelse af betingelserne for et medlemskab.

11. Dopingkontrol
Charlottehaven Health Club forbeholder sig ret til at få foretaget dopingkontrol. Såfremt et medlem eller gæst nægter at deltage i denne, resulterer det i bortvisning.

12. Aldersbegrænsning
Man skal være fyldt 15 år for at være medlem af Charlottehaven Health Club. Ansvaret ligger hos forældrene ind til medlemmet fylder 18 år. Forældre /værge er ansvarlig for betaling af medlemskab.

13. Værdigenstande
Vi anbefaler, at medlemmer og gæster opbevarer værdigenstande og andre genstande af værdi i aflåste skabe i omklædningsrummene, og Charlottehaven Health Club frasiger sig ansvaret for tab i tilfælde af tyveri af/og eller skade på medlemmers og gæsters værdigenstande.

14. Klippekort
Ved køb af klippekort gælder et klip per tjek ind. Afmelding skal ske dagen før. 1 klip vil blive fratrukket, hvis dette ikke overholdes. Ubrugte lektioner refunderes ikke. Klippekort er gyldige i 12 måneder fra udstedelsesdato.

15. Flexmedlemskab
Medlemmer med flexmedlemskab kan træne mellem 11:00- 16:00 og igen fra 20:00-22:00.

16. Ændringer i medlemsbetingelser
Ændringer i medlemsbetingelser varsles med 60 dage.

17. Personoplysninger
Det er medlemmets pligt at oplyse Charlottehaven om ændringer i kontaktoplysninger.

18. Renter og rykkergebyrer
Ved forsinket betaling af medlemskabskontingent, opkræver Charlottehaven renter og rykkergebyr i henhold til renteloven.

19. Holdplan
Vi forbeholder os retten til ændringer i holdplanen samt nedskæring på hold i helligdage samt juli og august måned.

20. Armbånd
Medlemmer vil ved oprettelse modtage et træningsarmbånd, som giver adgang til omklædning og garderobeskabe. Der vil være en depositumsopkrævning på kr. 100 for modtagelse af armbåndet.

Skulle medlemmet opsige sit medlemskab, vil depositummet blive tilbageført, når armbåndet returneres til Charlottehaven fitness.

21. Parkering
Charlottehaven tilbyder 3 timers gratis parkering. Man registrerer dette ved indtjekning ved hver træning. Det er medlemmets pligt at tjekke den sendte SMS, og fejltastninger vil ikke blive refunderet.

 

Aftale mellem Anti Doping Danmark (ADD) og Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) 

  1. Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings-/fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation, som trænings-/fitnesscentret er omfattet af
  2. Anti Doping Danmark kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings-/fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og Anti Doping Danmark til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol i trænings-/ fitnesscentre.
  3. Anti Doping Danmark videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til trænings-/fitnesscentret og kan videregive oplysninger til Anti Doping Danmarks relevante samarbejdspartnere.
  4. Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og trænings-/fitnesscentret.
  5. De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af Anti Doping Danmarks hjemmeside – antidoping.dk. Nærmere oplysninger om Samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation – herunder de mulige sanktioner – kan findes på antidoping.dk og på dfho.dk.

Betingelser for Health Club

Vi ønsker et dopingfrit træningsmiljø. Derfor kan du risikere at blive indkaldt til dopingkontrol.